CLUBREGLEMENT

Inhoud van het clubreglement

Artikel 1 Indiana FlyFishing.
Artikel 2 Aangesloten Leden - Raad van Bestuur - Algemene Vergadering
Artikel 3 Lidmaatschap.
Artikel 4 Dagkaarten voor niet leden.
Artikel 5 Tien "vis"geboden
Artikel 6 Clubboten.
Artikel 7 Faciliteiten.
Artikel 8 Visuitzettingen.
Artikel 9 Website & Privacy
Artikel 10 Voordelen bij onze Sponsors

Artikel 1 - Indiana FlyFishing

 • De VZW Indiana FlyFishing is ontstaan sinds 06.12.2018. Indiana FlyFishing is een doorstart en vernieuwing van de vliegvisclub The Royal Coachman aan hetzelfde Indianameer, Hondelestraat 13, 9840 De Pinte.
 • Wij bieden onze clubleden regelmatige visuitzettingen, begeleiding voor beginners en gevorderden, advies en kortingen bij vliegvisshops, clubuitstappen (reservoir of rivier), vliegbindavonden, vriendschappelijke viswedstrijden en wij beogen een gezellige amicale sfeer.

Artikel 2 - Aangesloten Leden - Raad van Bestuur - Algemene Vergadering

 • Leden worden actief lid door hun jaarlijkse lidmaatschap te betalen (artikel 3) en verwerven daardoor het recht te vliegvissen gedurende het gehele jaar.

De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor - dit eerder uitzonderlijk en na voorafgaande aankondiging - op specifieke data van vliegviswedstrijden of omwille van bijzondere wateromstandigheden (bv. zuurstoftekort of langdurige hitteperiode) een beperkt vliegvisverbod in de tijd uit te vaardigen. Ook de dag van de visuitzetting is er een visverbod. Al deze data en informaties zijn steeds te vinden op onze website www.indianaflyfishing.be. Raadpleeg steeds de site voor een laatste stand van zaken over onder andere de visrechten van alle leden.

 • De Raad van Bestuur staat zoals in elke vzw in voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Op www.indianaflyfishing.be zijn alle bestuursleden vermeld, alsook hun contactgegevens en verantwoordelijkheden.
 • De jaarlijkse Algemene Vergadering staat in voor goedkeuring van de jaarrekeningen, benoemingen van de Raad van Bestuur en wijziging van de statuten. Alle leden worden jaarlijks uitgenodigd op de Algemene Vergadering met inzage in het beleid van de vliegvisclub Indiana FlyFishing. Stemrecht is -naast de leden van de Raad van Bestuur- voorbehouden voor minstens 3 door de Raad van Bestuur aangesloten leden die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de club en werkende leden worden genoemd. Ten laatste eind januari 2021 zullen de kandidaat werkende leden bevestigd worden door de Raad van Bestuur.

Artikel 3 - Lidmaatschap.

 • Lidmaatschap van de vereniging wordt uitsluitend verkregen door middel van een schriftelijke aanvraag, via het daartoe bestemde formulier op de website https://www.indianaflyfishing.be/lid-worden. Uw aanvraag wordt dan door de Raad van Bestuur in overweging genomen en aanvaard of geweigerd.
 • Indien uw kandidatuur door de Raad van Bestuur wordt weerhouden ontvangt u via het secretariaat een aanvraag tot lidmaatschap.

Bij jeugdige leden jonger dan 16 jaar wordt het inschrijvingsformulier mee ondertekend door een ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger.

 • Na aanvaarding en pas na betaling van het lidgeld door storting op de clubrekening, en na doorstorting door de club van het lidgeld aan het FVV (Federatie Vlaamse Vliegvisser) voor de verzekering, mag u zich aangesloten lid noemen van "Indiana FlyFishing" Wij geven aspirant leden een bevestigingsmail van lidmaatschap, inclusief alle praktische richtlijnen voor toegang tot ons clubhuis. Pas na ontvangst hiervan heeft het lid recht op vliegvissen op het meer.
 • Door betaling van zijn lidgeld geeft ieder lid impliciet zijn akkoord met de toepassing van het clubregelement.
 • Aangesloten leden zijn dat voor de duurtijd van maximaal 1 jaar, ten vroegste vanaf 1/1/2021 (en feitelijk ingaand na betaling en bevestiging lidmaatschap) tot en met 31/12/2021.
 • Tarieven:
 • Jeugd jonger dan 16 jaar: 50 € (enkel onder begeleiding van een clublid ouder dan 21 jaar) / verzekering is inbegrepen.
 • Jeugd van 16 tot 18 jaar: 100 €/ verzekering is inbegrepen.
 • Jeugd van 18 tot 21 jaar: 200 €/ verzekering is inbegrepen.
 • Senioren +21 jaar: 300 €/ verzekering is inbegrepen.

22 € hiervan gaat naar de verzekering bij het FVV.

 • Het lidgeld wordt betaald uiterlijk 29 februari van het lopende jaar. Indien na 1 maart van het lopende jaar betaald wordt, bedraagt het lidgeld 25 € extra voor de bijkomende (verzekering) administratie.
 • De Raad van Bestuur kan optioneel en in functie van de omstandigheden ook overgaan tot het uitreiken van lidgelden voor een kortere periode. Deze tarieven zullen proportioneel steeds duidelijk hoger liggen en aankondiging van eventuele formules wordt pas beslist midden 2021.

Artikel 4 - Dagkaarten voor niet leden.

 • Gedurende een kalenderjaar kunnen per persoon maximaal 2 dagkaarten verkocht worden aan 30 €/ dag. Die personen moeten ook verzekerd zijn door het FVV via een andere hengelsportvereniging. Indien met niet verzekerd is bij het FVV, dan vist u op eigen risico.
 • Dagkaarten zijn enkel via onze website aan te vragen https://www.indianaflyfishing.be/dagkaarten. Pas na overschrijving en het ontvangen van een bevestigingsmail met praktische richtlijnen, heeft de vliegvisser recht op een dagvergunning.
 • Drie dagen na elke visuitzetting alsook in sommige specifieke periodes zijn er geen dagkaarten te verkrijgen. Actuele informatie is steeds te vinden op onze website
 • Maximaal eén dagkaart wordt in mindering gebracht van het lidgeld als binnen de 48 uur het bedrag van lidmaatschap overmaakt is aan de club.
 • Mensen die totaal nog geen vliegviservaring hebben, zijn niet verplicht een dagkaart aan te kopen. Er kan op uitnodiging gevist worden dan, maar uitsluitend op afspraak en onder begeleiding door een lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 5 - Tien "Vis" Geboden

 • Parkeren doen we steeds op de parking van de Indiana. Laden en lossen met eigen karretje of te voet. Geen doorgaand verkeer voor laden en lossen van vismateriaal, noch langs de hockey, noch langs de achterweg. We houden ons aan de toegangs-en gedragsregels van de Indiana hockey- en tennis.
 • Uitsluitend vliegvissen en alleen voor aangesloten leden en houders van een dagkaart. Vissers met een dagkaart dienen hun bevestigingsmail en bewijs van betaling bij zich te hebben.
 • Er kan gevist worden gedurende het ganse jaar, met enkele uitzonderingen zoals tijdens een wedstrijd of de dag van de visuitzetting. Laatste info steeds op www.indianaflyfishing.be. Tot drie dagen na de visuitzettingen kunnen geen dagkaarten verkregen worden.
 • Vissen kan vanaf de oever of vanuit een boot van de club. Het gebruik van een eigen elektromotor of eigen bellyboot is toegelaten. Dragen van een eigen reddingsvest is aangewezen. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden indien geen reddingsvest gedragen wordt
 • We vissen steeds Catch & Release, weerhaakloos, met maximaal 1 vliegvishengel en maximaal 3 vliegen. Geen levend aas, kunstaas of twisterstaarten. We nemen nooit forel mee.
 • Trollen met een elektromotor op belly- of roeiboot is verboden. Roeiboten vissen liefst op anker of driftend. Trollen is een niet sportieve techniek. We houden voldoende afstand van elkaar.
 • Gevangen forel wordt voorzichtig en in het water onthaakt. Uitzonderlijk kan een foto van een mooie vis uit het water, snel en met tact voor de vis.
 • Draag zorg voor al het materiaal: boten, roeispanen, ankers, bootplanken, enzovoorts
 • Verzorg de terreinen en het clubhuis. Neem leeggoed van eigen drank altijd mee naar huis. Afval zoals nylon en fluocarbon uit de boten. Zorg er steeds voor dat bij vertrek lichten uit zijn en alle deuren op slot.
 • Vriendschap en verdraagzaamheid zijn belangrijke waarden in onze club.

Artikel 6 - Clubboten.

 • De boten zijn eigendom van de club en worden net als alle materiaal wat je ter beschikking wordt gesteld met respect behandeld.
 • Eigen boten zijn niet toegelaten, met uitzondering van bellyboten.

Artikel 7 - Faciliteiten.

 • De club stelt een aantal faciliteiten ter beschikking voor zijn leden, zoals het clubhuis. Er geldt een rookverbod in het clubhuis, roken gebeurt buiten op het terras.
 • Het clubhuis wordt goed onderhouden, jij mag het gebruiken maar hou die ook graag proper.
 • In het clubhuis bevindt zich ook een informatiebord. U vindt daar allerlei info over het water, over hoe er gevist wordt de laatste dagen, en hoe en met wat er wordt gevangen. Indien u suggesties hebt, dan kan u die op het infobord kwijt.
 • Wanneer drank van de club ter beschikking gesteld wordt rekenen wij op een correcte vergoeding in het daarvoor voorziene bakje.

Artikel 8 - Visuitzettingen.

 • Wij zetten op heel regelmatige basis forel uit. De leden worden van elke visuitzetting vooraf per mail geïnformeerd. Wij proberen dit minstens een week vooraf te doen, doch soms zijn er dwingende omstandigheden (weer of plots uitstel door leverancier) die dit onmogelijk maken. De hoeveelheid uitgezette vis is afhankelijk van het budget, vangstresultaten, kwaliteit van het water en de temperatuuromstandigheden.

Artikel 9 - Website & Privacy.

 • De persoonlijke gegevens die door de leden worden meegedeeld zijn bestemd voor de ledenadministratie van Indiana FlyFishing. Zij kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en publicaties. Volgens de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GPDR) hebt u recht op inzage en wijziging van deze gegevens.
 • Auteursrechten.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Indiana FlyFishing en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Indiana FlyFishing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 10- Voordelen bij onze sponsors

 • Van de leden die zich bij de inschrijving akkoord verklaren geven wij naam en e-mail adres door aan onze sponsors. Elk lid kan bij de inschrijving aangeven niet akkoord te zijn om zijn/haar gegevens door te geven.
 • Aangesloten leden van wie we de gegevens mogen doorgeven, genieten een korting van 10% op de aankopen bij de sponsors. De huidige sponsors zijn makkelijk te vinden op onze webiste.

Artikel 11- Veiligheid en verantwoordelijkheid

 • Van alle leden verwachten wij bijzondere aandacht voor de veiligheid op en rond het water. Het bestuur is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, en draagt tegeklijk zorg voor de leden via onderstaande verzekeringen.
 • · Alle leden worden automatisch aangesloten bij de Federatie van Vlaamse Vliegvissers, en genieten hierdoor een verzekering aansprakelijkheid en lichamelijke dekkingen. Voor meer informatie verwijzen we naar de webiste https://www.vliegvissen.be/?p=verzekering
 • · Het bestuur onderschrijft ook jaarlijks een brandverzekering voor het clublocaal, een verzekering uitbating, inclusief een verzekering voor mogelijke ongevallen bij activiteiten voor onderhoud van vijver en aanpalende grond en tenslotte een verzekering voor de grote evenementen zoals nieuwjaarsreceptie, opendeurdag en open wedstrijd .