— Clubreglement 2020—


Inhoud van dit huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Indiana FlyFishing.

Artikel 2 - Leden, werkende leden en occasionele vliegvissers via dagkaarten.

Artikel 3 - Lidmaatschap.

Artikel 4 - Dagkaarten voor niet leden.

Artikel 5 - Rechten.

Artikel 6 - Plichten, verbod en gebodsbepalingen.

Artikel 7 - De steigers, .... boten en aanverwanten.

Artikel 8 - Aansprakelijkheden.

Artikel 9 - Faciliteiten.

Artikel 10 - Visuitzettingen.

Artikel 11 - Website.


Artikel 1 - Indiana FlyFishing

 • De VZW Indiana FlyFishing is ontstaan sinds 06.12.2018. Indiana FlyFishing is een doorstart en vernieuwing van de vliegvisclub The Royal Coachman aan hetzelfde Indianameer.
 • Gelegen in Oost-Vlaanderen, nl. Hondelestraat 13 - 9840 De Pinte.
 • Onze doelstelling bestaat er in het vliegvissen te promoten. Zowel jongeren als minder jonge aspirant vliegvissers willen wij ondersteunen. Bovenal willen wij rond het vliegvissen een gezellige en vriendschappelijke clubsfeer creëren.
 • Wij bieden onze clubleden : regelmatige visuitzettingen, begeleiding voor beginners en gevorderden, advies en kortingen bij vliegvisshops, clubuitstappen (reservoir of rivier),
  vliegbind- en castinglessen onder leden en gastbinders, clubwedstrijden voor wie dit wenst, gezellig samen zijn onder vliegvissers, amicale sfeer waar het vliegvissen centraal staat, het vliegvissen terug aantrekkelijk en toegankelijk maken voor iedereen en het verspreiden van het vliegvissen over gans België.
 • De VZW Indiana FlyFishing huurt het meer van de VZW Indiana hockey, tennis en petanqueclub met bijna 2000 leden. De verschillende verenigingen maken collegiaal gebruik van dezelfde site en Indiana Cafetaria met uitgebreide horecamogelijkheid. We streven een sportieve en collegiale samenwerking na tussen de diverse sportverenigingen.

Artikel 2 - Leden, werkende leden en occasionele vliegvissers via dagkaarten.

 • Leden worden actief lid door hun jaarlijkse lidmaatschap te betalen (artikel 3) en verwerven daardoor het recht te vliegvissen gedurende het gehele jaar. De RvB behoudt zich het recht voor - dit eerder uitzonderlijk en na voorafgaande aankondiging - op specifieke data van vliegviswedstrijden of omwille van bijzondere wateromstandigheden (bv zuurstoftekort of langdurige hitteperiode) een beperkt vliegvisverbod in de tijd uit te vaardigen. Alle leden worden jaarlijks uitgenodigd op de Algemene Vergadering met inzage in het beleid van de vliegvisclub Indiana FlyFishing.
 • Werkende leden zijn leden die én hun jaarbijdrage betaald hebben, én als werkend lid participeren aan op zijn minst drie activiteiten (snoeidagen, voorbereiding opendeurdag, etc..) per jaar. Zoals de statuten het voorschrijven worden zij niet alleen geïnformeerd op de Algemene Vergadering, maar beschikken zij ook over stemrecht. Werkende leden worden jaarlijks benoemd door de Raad van Bestuur.
 • Occasionele vliegvissers zijn vliegvissers die ons vliegviswater even willen uittesten of leren kennen. Zij betalen (cfr. artikel 3) "vooraf" een dagkaart die hen recht geeft op één vooraf genoemde dag visrecht. Eenzelfde persoon kan maximaal twee dagkaarten aanschaffen per kalenderjaar.

Artikel 3 - Lidmaatschap.

 • Lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door middel van een schriftelijke aanvraag, bij voorkeur via het daartoe bestemde formulier op de website www.indianaflyfishing.be/lid-worden. Uw aanvraag wordt dan door de Raad van Bestuur in overweging genomen en aanvaard of geweigerd.
 • Indien uw kandidatuur door de Raad van Bestuur wordt weerhouden ontvangt u via het secretariaat een aanvraag tot lidmaatschap.
 • Bij jeugdige leden jonger dan 16 jaar wordt het inschrijvingsformulier mede ondertekend door een ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger.
 • Na aanvaarding en pas na betaling van het lidgeld door storting op de clubrekening, en na doorstorting door de club van het lidgeld aan het FVV (Federatie Vlaamse Vliegvisser) voor de verzekering, mag u zich lid noemen van "Indiana FlyFishing" Wij geven aspirant leden een bevestigingsmail van lidmaatschap, inclusief alle praktische richtlijnen voor toegang tot ons clubhuis. Pas na ontvangst hiervan heeft het lid recht op vliegvissen op het meer.
 • Door betaling van zijn lidgeld geeft ieder lid impliciet zijn akkoord met de toepassing van het huishoudelijk reglement.
 • Tarieven :
 • Jeugd jonger dan 16 jaar : 50 € (enkel onder begeleiding van een clublid ouder dan 21 jaar) / verzekering is inbegrepen.
 • Jeugd van 16 tot 18 jaar : 100 € / verzekering is inbegrepen.
 • Jeugd van 18 tot 21 jaar : 200 € / verzekering is inbegrepen.
 • Senioren +21 jaar : 300 € / verzekering is inbegrepen.
 • 22 € hiervan gaat naar de verzekering bij het FVV.
 • Het lidgeld wordt betaald uiterlijk 29 februari van het lopende jaar. Indien na 1 maart van het lopende jaar betaald wordt, bedraagt het lidgeld 25 € extra voor de bijkomende (verzekerings) administratie.

Artikel 4 - Dagkaarten voor niet leden.

 • Gedurende een kalenderjaar kunnen per persoon maximaal 2 dagkaarten verkocht worden aan 30 € / dag. Die personen moeten ook verzekerd zijn door het FVV via een andere hengelsportvereniging. Indien met niet verzekerd is bij het FVV, dan vist u op eigen risico.
 • Dagkaarten moeten bij voorkeur aangevraagd worden via de website www.indianaflyfishing.be/dagkaarten. Pas na overschrijving en het ontvangen van een bevestigingsmail met praktische richtlijnen, heeft de vliegvisser recht op een dag vergunning.
 • Dagkaarten worden enkel in mindering gebracht van het lidgeld als men binnen de 48 uur het bedrag van lidmaatschap overmaakt aan de club.
 • Tot twee weken na een visuitzetting worden er geen dag vergunningen gegeven, ook niet op de dagen waarop clubactiviteiten zijn gepland.
 • Mensen die totaal nog geen vliegviservaring hebben, zijn niet verplicht een dagkaart aan te kopen. Er kan op uitnodiging gevist worden dan, maar ENKEL EN ALLEEN onder begeleiding door een lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 5 - Rechten.

 • Het vissen is uitsluitend voorbehouden aan de houders van een vergunning uitgereikt door de Raad van Bestuur Indiana FlyFishing. Bij deze vergunning hoort een lidkaart met uw lidnummer. U hoort deze kaart altijd op zak te hebben tijdens uw verblijf op het Indianameer. Vissers met een dagkaart dienen ook hun bevestigingsmail van aanvaarding en betaling bij zich te hebben.
 • Vissen kan vanaf de oever of vanuit een boot van de club. Het gebruik van uw eigen bellyboat is toegelaten op eigen risico.
 • Het betreden en gebruik van de aanlegsteiger is enkel toegestaan aan de leden van Indiana FlyFishing. Omzichtigheid bij het betreden van de steiger en de boten is aangewezen.
 • De boten aangemeerd aan de aanlegsteiger zijn eigendom van de vereniging, en mogen door de leden worden gebruikt tijdens hun vissessies. Verantwoord gebruik van boten en roeispanen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 • Oevervissers hebben voorrang op de bootvissers. Er wordt een veilige afstand gerespecteerd en men blijft met de boot minimum 25 meter van de oever weg.
 • Er worden geen verbrandingsmotoren op het water toegelaten. Het gebruik van eigen elektromotoren is wel toegelaten.
 • Waden in de ondiepe zones langs het strand is toegelaten op eigen risico. Het verloop van de bodemstructuur van het Indianameer is wispelturig en verraderlijk, dus omzichtigheid is geboden.
 • Elk lid vist onder het principe "Catch and Release". Dit wil zeggen dat geen enkele forel nog wordt meegenomen. Wij rekenen hiervoor op jullie "goodwill". Bij misbruik en controles kunnen leden geschorst worden. Er kan tijdens het jaar een bepaalde periode vis mee genomen worden, maar deze communiceren wij ook op voorhand naar onze leden toe. Deze periode zal net voor een visuitzetting zijn. Forel van +45 cm worden sowieso terug gezet, alsook bruine forel.

Artikel 6 - Plichten, gebods- en verbodsbepalingen.

 • Er is een algemeen parkeerverbod op de terreinen van de Indianasite. Voor de leden van Indiana FlyFishing VZW is het verboden om je auto aan de chalet of aan het meer te parkeren. Parkeren gebeurt op de parking vooraan aan de straat. Het is aangeraden een eigen los-en laadkarretje te voorzien.
 • Er heerst een algemeen zwemverbod op het Indianameer. Dit zwemverbod wordt op verschillende plaatsen met verbodsborden zichtbaar aangeduid.
 • Andere verbodsborden geven aan dat tal van andere recreatievormen verboden zijn zoals daar zijn, het is verboden te windsurfen op het water, verboden te paardrijden, het is verboden met alle vormen van motorvoertuigen of brommers rond het meer te rijden, ea.
 • Enkel "vliegvissen" is toegestaan op het Indianameer. Geen enkele andere vismethode of hengeldiscipline is toegelaten.
 • Er wordt enkel weerhaakloos gevist volgens het no-kill principe. De kunstvliegen moeten weerhaakloos zijn en dat voor alle haakmaten en voorzien van haakbocht en punt. Onder kunstvlieg verstaat men iedere nabootsing bestaande uit : één enkele haak zonder weerhaak of platgeknepen weerhaak. Op de grootte van de kunstvliegen staan geen beperkingen. De kunstvlieg is het enige toegelaten aas en elke andere vorm lokaas of lokstoffen (reuk- en smaakstoffen) zijn ten strengste verboden. Twisters, twisterstaarten, alle namaak in pvc, vliegen met schroeven, schoepen, of wartels zijn ook verboden
 • Het zich voortbewegen tijdens het vissen met een elektromotor is ten strengste verboden. De vliegen moeten ten alle tijden uit het water indien men zich verplaatst met de elektromotor. Dit geldt zowel voor de bootvissers als bellyboatvissers. Het "trollen" met een elektromotor wordt dan ook gesanctioneerd bij vaststelling door iemand van het bestuur.
 • Er wordt ten allen tijde slechts met 1 hengel tegelijk gevist.
 • Op de dag van visuitzettingen geldt een algemeen hengelverbod. Het bestuur verwittigd alle leden van visuitzettingen, en van het hengelverbod op die dag via e-mail.
 • Per visdag is er geen vangstlimiet van toepassing. Hou er rekening mee dat dit wel moet gebeuren volgens het no-kill principe.
 • Gevangen forel wordt zo snel mogelijk uitgedrild, onder water onthaakt en zo weinig mogelijk aangeraakt. Bij diep gehaakte vis, wordt de onderlijn zo dicht mogelijk tegen de haak doorgeknipt. Bloedende vis wordt tevens ook terug gezet in het water.
 • Er wordt maximum met 3 vliegen gevist.
 • Het gebruik van een diep en knooploos schepnet genre micromesh is ten zeerste aangeraden.
 • Verlies van materiaal van de club moet worden gemeld aan het dagelijks bestuur via e-mail. Beschadigingen aan boten, roeispanen, elektromotoren, en verlies van ankers, roeispanen en andere zaken moeten aan het bestuur worden gemeld. Het bestuur zal een schadebestek opmaken en met betrokkene bespreken over hoe dit af te handelen.
 • Inbreuken op deze regel zullen worden gesanctioneerd, bij niet melding van een zware inbreuk kan schorsing of zelfs uitsluiting uit de club tot de mogelijkheden behoren. Het zal de Raad van Bestuur zijn die hierover zal oordelen.
 • Het gebruik van een reddingsvest is verplicht voor iedereen die zich per boot, of per bellyboat op of in het water bevindt. Er bevinden zich ook reddingsvesten in de opslagruimte waar de roeispanen, ankers.... zich bevinden. Bij het niet dragen van het reddingsvest kan de club onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Artikel 7 - Steigers,... boten en aanverwanten.

 • De boten zijn eigendom van de club en worden net als alle materiaal wat je ter beschikking wordt gesteld met respect behandeld, net zoals je met je eigen materiaal omgaat. Breng alles na gebruik terug waar je het gevonden hebt, waterscheppen, dompelpomp, roeispanen, batterijen, elektromotoren, ankers, enz....
 • Alle boten hebben elk één bepaald kleurmerkteken. De bijhorende roeispanen hebben hetzelfde kleurmerkteken. Boten en roeispanen van dezelfde kleur horen bij elkaar en worden ook zo gebruikt.
 • Na gebruik wordt de boot eventueel leeg gepompt en gereinigd. Alle overtollig restmateriaal zoals nylonleaders, enz.... worden meegenomen en in de vuilnisbak gedeponeerd. Iedereen heeft graag een nette boot bij aanvang van zijn visdag.

Artikel 8 - Aansprakelijkheden.

 • De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verdwijnen van private eigendommen die door de leden in de chalet worden achtergelaten tijdens hun vissessies. Het is verboden om privé spullen in de chalet en de materiaalcontainer achter te laten.

Artikel 9 - Faciliteiten.

 • De club stelt een aantal faciliteiten ter beschikking voor zijn leden op de terreinen van de Indianasite, nl. het clubhouse gemeenzaam "de chalet" genoemd. De chalet valt onder de categorie openbare gebouwen gecontroleerd door de federale overheid FOD Volksgezondheid, en behoort zo tot de rookvrije gebouwen. Er geldt dus een rookverbod in de chalet, roken gebeurt buiten op het terras.
 • Er zijn borden, koppen, glazen en bestekken aanwezig die je kan gebruiken. Er wordt wel van je verwacht dat je uw eigen afwas doet voor vertrek.
 • De chalet wordt goed onderhouden, jij mag hem gebruiken maar hou die ook graag proper.
 • Naast onze comfortabele chalet beschikken wij ook over twee materiaalcontainers. In de grote materiaalcontainer (deur rechts) vind je alle spullen die je nodig hebt bij het gebruik van de boten. Ankers, roeispanen, elektromotoren, batterijen, zitkussentjes, een elektrische dompelpomp voor het uitpompen van de boten, waterschepjes, reddingsvesten, enz.....
 • Dat is eigendom van de club en elk een beheert de materialen als een goede huisvader. Bij defect of een schade verzoeken wij dit zo snel mogelijk te melden.
 • In de chalet bevindt zich ook een informatiebord. U vindt daar allerlei info over het water, over hoe er gevist wordt de laatste dagen, en hoe en met wat er wordt gevangen. Indien u zelf suggesties hebt, dan kan u die op het infobord kwijt.

Artikel 10 - Visuitzettingen.

 • Wij zetten op heel regelmatige basis forel uit. De leden zullen van elke visuitzetting per mail worden geïnformeerd in de periode van enkele dagen voor tot 1 dag na de visuitzetting. De hoeveelheid uitgezette vis is afhankelijk van het budget, vangstresultaten, kwaliteit van het water en de temperatuuromstandigheden.

Artikel 11 - Privacy & Website.

 • De persoonlijke gegevens die door de leden worden meegedeeld zijn bestemd voor de ledenadministratie van Indiana FlyFishing. Zij kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en publicaties. Volgens de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GPDR) hebt u recht op inzage en wijziging van deze gegevens.
 • Website disclaimer voor www.indianaflyfishing.be