CLUBREGLEMENT

— Clubreglement —


 • Artikel 1 Indiana FlyFishing.
 • Artikel 2 Leden.
 • Artikel 3 Lidmaatschap.
 • Artikel 4 Rechten.
 • Artikel 5 Plichten, verbod en gebodsbepalingen.
 • Artikel 6 De steigers, .... boten en aanverwanten.
 • Artikel 7 Algemene vergadering AV.
 • Artikel 8 Aansprakelijkheden.
 • Artikel 9 Faciliteiten.
 • Artikel 10 Visuitzettingen.
 • Artikel 11 Website.

Artikel 1 - Indiana FlyFishing

 • De VZW Indiana FlyFishing is ontstaan sinds 06.12.2018. Na het neerleggen van de RvB The Royal Coachman, zijn enkele mensen die het vliegvissen genegen zijn, in de bres gesprongen om het voortbestaan van de club te verzekeren. De huidige RvB bestaat uit 3 leden RvB van vroeger, en 4 nieuwkomers in de RvB.
 • Wij zijn gelegen in Oost-Vlaanderen, nl. Hondeléstraat 13 - 9840 De Pinte.
 • Onze doelstelling bestaat er in, om toch voor ieder clublid een maximum aan begeleiding te geven voor wie dit wenst. Zo willen wij meer mensen warm maken voor het vliegvissen. Ook voor onze jeugdige leden stellen wij speciale tarieven ter beschikking. Wij hopen in de toekomst het ledenaantal terug te zien stijgen, en rond het vliegvissen een gezellige en vriendschappelijke clubsfeer te creëren. Ook gaan wij het meer grondig onder handen nemen, zodat er ook tijdens het jaar door, een verzorgd terrein is voor iedereen, en er meer plaatsen vrijkomen om van langs de oever te vissen. Helpende handen van onze leden zijn dan ook zeker meer dan welkom gedurende het jaar om onze begroeiing te helpen indijken. Dit wordt zeker geapprecieerd.
 • Wat bieden wij onze clubleden aan : regelmatige visuitzettingen, begeleiding voor beginners en gevorderden, advies en kortingen bij vliegvisshops, clubuitstappen (reservoir of rivier),
  vliegbind- en castinglessen onder leden en gastbinders, clubwedstrijden voor wie dit wenst, gezellig samen zijn onder vliegvissers, amicale sfeer waar het vliegvissen centraal staat, het vliegvissen terug aantrekkelijk en toegankelijk maken voor iedereen en het verspreiden van het vliegvissen over gans België.
 • De "Indiana-site" laat de leden van de sportclubs toe hier hun favoriete sportactiviteit of bezigheid uit te oefenen. Diegenen die niet tot die clubs behoren zijn hier enkel aanwezig als bezoeker, niet als gebruiker. Als bezoeker heb je recht van toegang tot de bezoekerszone van de sportvelden en tot het clubhouse Indiana. De rest van de site en het meer zijn voorbehouden voor de vliegvissers.
 • Het bestuur VZW Indiana, en het bestuur van Indiana FlyFishing VZW doet dan ook een welgemeende oproep aan iedereen om de slogan "Wederzijds Respect" te delen. Aan jullie allemaal om deze slogan tot een begrip te maken binnen onze vereniging.

Artikel 2 - Leden.

 • De vereniging bestaat uit leden in alle leeftijdscategorieën, genaamd jeugd jonger dan 16 jaar, jeugd van 16 tot 18 jaar, jeugd van 18 tot 21 jaar en senioren ouder dan 21 jaar.
 • Jeugd jonger dan 16 jaar : dit zijn leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
 • Jeugd van 16 tot 18 jaar : dit zijn leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 • Jeugd van 18 tot 21 jaar : dit zijn leden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.
 • Senioren zijn de leden ouder dan 21 jaar.

Artikel 3 - Lidmaatschap.

 • Lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door middel van een schriftelijke aanvraag, telefonische aanvraag (0479/76.37.23) of via e-mail (info@indianaflyfishing.be) gericht aan het secretariaat van de raad van bestuur Indiana FlyFishing VZW. U kan uw aanvraag laten ondersteunen bij voordracht door een "peterschap" van een bestaand lid Indiana FlyFishing. Uw aanvraag wordt dan door de Raad van Bestuur in overweging genomen en aanvaard of geweigerd.
 • Indien uw kandidatuur door de Raad van Bestuur wordt weerhouden ontvangt u via het secretariaat een aanvraag tot lidmaatschap.

Bij jeugdige leden jonger dan 16 jaar wordt het inschrijvingsformulier mede ondertekend door een ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger.

 • Na betaling van het lidgeld door storting op de clubrekening, en na doorstorting door de club van het lidgeld aan het FVV (Federatie Vlaamse Vliegvisser) voor de verzekering, mag u zich lid noemen van "Indiana FlyFishing". Door betaling van zijn lidgeld geeft ieder lid impliciet zijn akkoord met de toepassing van het huishoudelijk reglement.
 • Voor de jeugdige categorieën wordt een vermindering op het lidgeld toegepast om het voor jongere personen aantrekkelijker te maken om te starten met vliegvissen.
 • Jeugd jonger dan 16 jaar : 50 € (enkel onder begeleiding van een clublid ouder dan 21 jaar) / verzekering is inbegrepen.
 • Jeugd van 16 tot 18 jaar : 100 € / verzekering is inbegrepen.
 • Jeugd van 18 tot 21 jaar : 200 € / verzekering is inbegrepen.
 • Senioren +21 jaar : 300 € / verzekering is inbegrepen.

22 € hiervan gaat naar de verzekering bij het VVHV.

 • Het lidgeld wordt betaald uiterlijk 31 januari van het komende jaar, dit bedrag bedraagt 300 € voor senioren. Indien na 1 februari van het lopende jaar betaald wordt, bedraagt het lidgeld 25 € extra voor de bijkomende (verzekerings) administratie.
 • Gedurende een jaar worden per persoon 2 dagkaarten verkocht aan de prijs van 30 € / dag. Die personen moeten ook verzekerd zijn door het FVV, indien men niet verzekerd is bij het FVV, dan vist u op eigen risico. Deze moeten schriftelijk aangevraagd worden. Mocht u gedurende het jaar lid worden van Indiana FlyFishing, dan kunnen deze 2 dagkaarten gerecupereerd worden. De persoon die een dagvergunning aankoopt moet steeds vergezeld zijn van een lid van Indiana FlyFishing VZW (een peter). Deze laatste staat in om de plaatselijke reglementen aan de gastvisser bekend te maken. Indien de aanvrager geen "peter" heeft, dan kan een bestuurslid als "peter" optreden als hij ook die dag aan het clubwater aanwezig is. Twee weken na een visuitzetting worden er geen dagvergunningen gegeven, eveneens op de dagen waarop clubactiviteiten zijn gepland.
 • Mensen die totaal nog geen viservaring hebben, kunnen een dag gratis komen vissen, mits dit onder begeleiding gebeurd van iemand van de RvB.

Artikel 4 - Rechten.

 • Bij toetreding ontvangen de leden het huishoudelijk reglement.
 • De leden hebben het recht om te vissen op het Indianameer van 1 januari tot en met 31 december. Het vissen is uitsluitend voorbehouden aan de houders van een vergunning uitgereikt door de Raad van Bestuur Indiana FlyFishing. Bij deze vergunning hoort een lidkaart met uw lidnummer. U hoort deze kaart altijd op zak te hebben tijdens uw verblijf op het Indianameer.
 • Vissen kan vanaf de oever of vanuit een boot van de club. Het gebruik van uw eigen bellyboat is toegelaten op eigen risico.
 • Het betreden en gebruik van de aanlegsteiger is enkel toegestaan aan de leden van Indiana FlyFishing. Omzichtigheid bij het betreden van de steiger en de boten is aangewezen.
 • De boten aangemeerd aan de aanlegsteiger zijn eigendom van de vereniging, en mogen door de leden worden gebruikt tijdens hun vissessies. Verantwoord gebruik van boten, roeispanen, of elektromotoren zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 • Oevervissers hebben voorrang op de bootvissers. Er wordt een veilige afstand gerespecteerd en men blijft met de boot minimum 25 meter van de oever weg.
 • Er worden geen verbrandingsmotoren op het water toegelaten. Het gebruik van eigen elektromotoren is wel toegelaten. De club beschikt over elektromotoren en voldoende batterijen in de materiaalcontainer. Het gebruik van deze elektromotoren is gratis.
 • Waden in de ondiepe zones langs het strand is toegelaten op eigen risico. Het verloop van de bodemstructuur van het Indianameer is wispelturig en verraderlijk, dus omzichtigheid is geboden.
 • Elk lid vist onder het principe "Catch and Release". Dit wil zeggen dat vanaf heden 06.12.2018 (overgang naar Indiana FlyFishing) geen enkele forel nog wordt meegenomen.Wij rekenen hiervoor op jullie "goodwill". Bij misbruik en controles kunnen leden geschorst worden. Er kan tijdens het jaar een bepaalde periode vis mee genomen worden, maar deze communiceren wij ook op voorhand naar onze leden toe. Deze periode zal net voor een visuitzetting zijn. Forel van +45 cm worden sowieso terug gezet, alsook bruine forel.

Artikel 5 - Plichten, gebods- en verbodsbepalingen.

 • Er is een algemeen parkeerverbod op de terreinen van de Indianasite. Voor de leden van Indiana FlyFishing VZW is het verboden om je auto aan de chalet of aan het meer te parkeren. Parkeren gebeurt op de parking vooraan aan de straat. Het is toegelaten je zware visspullen af te laden aan de steiger of aan het strand, maar je moet nadien onmiddellijk je auto terug brengen naar de parking.
 • Er heerst een algemeen zwemverbod op het Indianameer. Dit zwemverbod wordt op verschillende plaatsen met verbodsborden zichtbaar aangeduid.
 • Andere verbodsborden geven aan dat tal van andere recreatievormen verboden zijn zoals daar zijn, het is verboden te windsurfen op het water, verboden te paardrijden, het is verboden met alle vormen van motorvoertuigen of brommers rond het meer te rijden, ea.
 • Enkel "vliegvissen" is toegestaan op het Indianameer. Geen enkele andere vismethode of hengeldiscipline is toegelaten.
 • Er wordt enkel weerhaakloos gevist volgens het no-kill principe. De kunstvliegen moeten weerhaakloos zijn en dat voor alle haakmaten en voorzien van haakbocht en punt. Onder kunstvlieg verstaat men iedere nabootsing bestaande uit : één enkele haak zonder weerhaak of platgeknepen weerhaak. Op de grootte van de kunstvliegen staan geen beperkingen. De kunstvlieg is het enige toegelaten aas en elke andere vorm lokaas of lokstoffen (reuk- en smaakstoffen) zijn ten strengste verboden. Twisters, twisterstaarten, alle namaak in pvc, vliegen met schroeven, schoepen, of wartels zijn ook verboden
 • VOOR elke visbeurt vult men een vangstkaart in, deze kaart ligt duidelijk zichtbaar op de tablet in de chalet. Op de vangstkaart vult men voor aanvang duidelijk naam, lidnummer, datum, start uur dat u begint met vissen, van die bepaalde visdag in. Op die manier weten wij steeds wie zich op of aan het water bevindt, wat uiteraard een belangrijke controle is.

NA de visbeurt wordt de vangstkaart verder ingevuld, aantal gevangen forel. De ingevulde kaart wordt daarna in de daarvoor bestemde brievenbus gedeponeerd. Ook wanneer er geen forel is gevangen wordt dat eveneens op de vangstkaart vermeld. Deze informatie moet ons toelaten om onze foreluitzettingspolitiek bij te sturen.

 • Per visdag is er geen vangstlimietvan toepassing. Hou er rekening mee dat dit wel moet geschieden volgens het no-kill principe.
 • Gevangen forel wordt zo snel mogelijk uitgedrild, onder water onthaakt en zo weinig mogelijk aangeraakt. Bij diep gehaakte vis, wordt de onderlijn zo dicht mogelijk tegen de haak doorgeknipt. Bloedende vis wordt tevens ook terug gezet in het water.
 • Er wordt maximum met 3 vliegen gevist.
 • Het gebruik van een diep en knooploos schepnet genre micromesh is ten zeerste aangeraden.
 • Verlies van materiaal van de club moet worden gemeld aan het dagelijks bestuur via e-mail. Beschadigingen aan boten, roeispanen, elektromotoren, en verlies van ankers, roeispanen en andere zaken moeten aan het bestuur worden gemeld. Het bestuur zal een schadebestek opmaken en met betrokkene bespreken over hoe dit af te handelen.

Inbreuken op deze regel zullen worden gesanctioneerd, bij niet melding van een zware inbreuk kan schorsing of zelfs uitsluiting uit de club tot de mogelijkhedenbehoren. Het zal de Raad van Bestuur zijn die hierover zal oordelen.

 • Het gebruik van een reddingsvest is verplicht voor iedereen die zich per boot, of per bellyboat op of in het water bevindt. Er bevinden zich ook reddingsboeien in de opslagruimte waar de roeispanen, etc.... zich bevinden.

Artikel 6 - Steigers,... boten en aanverwanten.

· De boten zijn eigendom van de club en worden net als alle materiaal wat je ter beschikking wordt gesteld met respect behandeld, net zoals je met je eigen materiaal omgaat. Breng alles na gebruik terug waar je het gevonden hebt, waterscheppen, dompelpomp, roeispanen, batterijen, elektromotoren, ankers, enz....

 • Alle boten hebben elk één bepaald kleurmerkteken. De bijhorende roeispanen hebben hetzelfde kleurmerkteken. Boten en roeispanen van dezelfde kleur horen bij elkaar en worden ook zo gebruikt.
 • Na gebruik wordt de boot eventueel leeg gepompt en gereinigd. Alle overtollig restmateriaal zoals nylonleaders, enz.... worden meegenomen en in de vuilnisbak gedeponeerd. Iedereen heeft graag een nette boot bij aanvang van zijn visdag.

Artikel 7 - Algemene vergadering AV.

 • Alle leden worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering AV.
 • Enkel de "werkende leden" hebben stemrecht. Werkende leden zijn leden die zich naast het vliegvissen engageren voor de diverse activiteiten en onderhoudswerkzaamheden op de Indiana-site. Werkende leden worden benoemd door de Raad van Bestuur.

Artikel 8 - Aansprakelijkheden.

 • De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verdwijnen van private eigendommen die door de leden in de chalet worden achtergelaten tijdens hun vissessies. Het is verboden om privé spullen in de chalet en de materiaalcontainer achter te laten.

Artikel 9 - Faciliteiten.

 • De club stelt een aantal faciliteiten ter beschikking voor zijn leden op de terreinen van de Indianasite, nl. het clubhouse gemeenzaam "de chalet" genoemd. De chalet valt onder de categorie openbare gebouwen gecontroleerd door de federale overheid FOD Volksgezondheid, en behoort zo tot de rookvrije gebouwen. Er geldt dus een rookverbod in de chalet, roken gebeurt buiten op het terras.
 • Er zijn borden, koppen, glazen en bestekken aanwezig die je kan gebruiken. Er wordt wel van je verwacht dat je uw eigen afwas doet voor vertrek.
 • De chalet wordt goed onderhouden, jij mag hem gebruiken maar hou die ook graag proper.
 • Naast onze comfortabele chalet beschikken wij ook over twee materiaalcontainers. In de grote materiaalcontainer vind je alle spullen die je nodig hebt bij het gebruik van de boten. Ankers, roeispanen, elektromotoren, batterijen, zitkussentjes, een elektrische dompelpomp voor het uitpompen van de boten, waterschepjes, reddingsboeien, enz.....

Dat is allemaal materiaal van de club, het heeft geld gekost, dus gebruik en respecteer het zoals je uw eigen materiaal verzorgt. Bij defect of verlies moet het worden vervangen, en anderen die na u komen willen het liefst ook comfortabel vissen.

 • Een tweede kleinere materiaalcontainer bevat alleen materiaal en gereedschap voor het onderhoud van terrein en roerend goed. Als lid van Indiana FlyFishing moet je daar niet zijn, dit behoort tot het domein van de mensen die voor het onderhoud instaan.
 • In de chalet bevindt zich ook een informatiebord. U vindt daar allerlei info over het water, over hoe er gevist wordt de laatste dagen, en hoe en met wat er wordt gevangen. Indien u zelf bepaalde anomalieën op het terrein vaststelt, of zelf suggesties hebt, dan kan u die op het infobord kwijt.

Artikel 10 - Visuitzettingen.

 • Wij zetten op heel regelmatige basis forel uit. De leden zullen van elke visuitzetting per mail worden geïnformeerd in de periode van enkele dagen voor tot 1 dag na de visuitzetting. De hoeveelheid uitgezette vis is afhankelijk van het budget, vangstresultaten, kwaliteit van het water en de temperatuuromstandigheden.

Artikel 11 - Website.

 • Privacy akkoord + disclaimer website.

De persoonlijke gegevens die door de leden worden meegedeeld zijn bestemd voor de ledenadministratie van Indiana FlyFishing. Zij kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en publicaties. Volgens de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GPDR) hebt u recht op inzage en wijziging van deze gegevens.

 • Website disclaimer voor www.indianaflyfishing.be

Indiana FlyFishing verleent elk lid hierbij de toegang tot de website en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet commerciële doeleinden. Indiana FlyFishing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

 • Beperkte aansprakelijkheid.

Indiana FlyFishing spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Indiana FlyFishing. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Indiana FlyFishing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 • Auteursrechten.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Indiana FlyFishing en haar bezoekers.

 • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Indiana FlyFishing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

24 december 2018.